Kto odpowiada za wymianę pionu wodnego w budynku?

wymiana pionu wodnegoUtrzymywanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w dobrym stanie to niezbędny warunek jej prawidłowego funkcjonowania. Stąd konieczne jest przeprowadzanie co jakiś czas określonych prac remontowych i konserwatorskich, a w razie potrzeby – wymiana całego pionu wodnego. Do kogo jednak należy decyzja o wykonaniu takich prac?

Od kogo zależy wymiana pionu wodnego w nieruchomości wspólnej?

Prawidłowe działanie instalacji wodno-kanalizacyjnej leży w interesie wszystkich użytkowników, którzy korzystają z niej na zasadzie nieruchomości wspólnej. Na mocy uchwały Sądu Najwyższego z 1997 r. stanowi więc ona element współwłasności przymusowej.

Choć w związku z tym na współwłaścicielach lokali spoczywa szereg obowiązków, sama odpowiedzialność za utrzymanie instalacji wod-kan w prawidłowej kondycji leży bezpośrednio w gestii wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej.

Co więcej, mają one podstawy prawne, by żądać od właścicieli wpuszczenia do lokalu ekipy remontowej w celu dokonania działań w obrębie nieruchomości wspólnej. Dotyczy to również wyposażenia budynku lub jego części w dodatkowe instalacje. Jeżeli zarząd sprawuje spółdzielnia mieszkaniowa, jej prawa określa tu art. 6 ust. 4 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej mówi o nich natomiast Ustawa o własności lokali z 24 czerwca 1994 r. (art. 13 ust.2).

Czy to oznacza, że zarząd ma prawo zniszczyć mieszkania właścicieli?

To, że mamy obowiązek udostępnić lokal w celu wymiany pionu wodnego, nie oznacza, że ekipa remontowa ma prawo np. skuć nam dopiero co położone kafelki bez żadnej rekompensaty. Choć zarządy i spółdzielnie nierzadko starają się od tego wykręcić, przepisy wyraźnie nakazują im doprowadzenie lokalu do stanu pierwotnego po zakończeniu remontu. Wspomina o tym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania. Zgodnie z jej treścią przeprowadzenie napraw nie może godzić w interesy użytkowników lokalu lub osób trzecich ani skutkować pogorszeniem jego stanu technicznego i właściwości użytkowych.